Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU
garett.pl
(obowiązujący dla umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.)

 

1. Definicje pojęć

 1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 
  1. Sprzedający; Właściciel Sklepu prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PP S.C. z siedzibą pod adresem: ul. Klonowa 51 lok 35, 25-553 Kielce, REGON 260782107, NIP 9591956774;
  2. Klient, Kupujący – osoba składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Klientem/Kupującym może być:
  3. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych. 
  5. Sklep – sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie www.garett.pl,
  6. dKonsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Zamówienie – czynność Klienta/Kupującego dokonywana w celu zawarcia umowy sprzedaży, skutkująca złożeniem Sprzedającemu oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
  8. Regulamin – regulamin sklepu garett.pl,
  9. Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Sklepu.
 2.  Adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Sklepu, w tym w sprawach reklamacji: Garett Dział Zwrotów ul. Targowa 18, lok. 1413 (14 piętro), 25-520 Kielce
 3. adres e-mail do kontaktu w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: sklep@garett.pl
 4. nr telefonu do kontaktów w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: 799 881 220

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep
  3. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na:
  1. umożliwieniu przeglądania asortymentu Sklepu;
  2. umożliwieniu dokonywania Klientom poprzez serwis Sklepu zamówień na towary, których asortyment i ceny został wskazany na stronie Sklepu;
  3. prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość);
 4. Sprzedający informuje, że usługi wskazane w ppkt. a i c pkt. 3 powyżej są usługami nieodpłatnymi.
 5. Zamówienia dokonywane na towary, których asortyment został wskazany na stronie sklepu są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty i prowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 6. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. posiadać włączoną obsługę Java Script,
  3. posiadać aktywny adres e-mail

 

 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi elektronicznej platformy sprzedaży asortymentu sklepu dokonuje się poprzez akceptację regulaminu sklepu i potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania asortymentu sklepu dokonuje się poprzez otwarcie strony serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
  1. zapoznałem się  z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia
  2. przystępuję do korzystania z usług Sprzedającego dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania ze Sklepu,
  4. dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu (nie stanowiących informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego).
 4.  Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. jeżeli sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Sklepu;
  2. jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. jeżeli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
  4. jeżeli  Kupujący przesyła niezamówione informacje handlowe,
  5. jeżeli Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  6. jeżeli podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.  
 5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem  14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 7. Zabrania się rozpowszechniania przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do usunięcia treści bezprawnych z dowolnego zasobu serwisu Sklepu z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.

 

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep za pomocą elektronicznego formularza zamówienia.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:
  1. wybrania towarów z asortymentu prezentowanego w Sklepie wraz z wybraniem ilości towarów;
  2. dodania towarów do koszyka;
  3. podania prawidłowych danych zamawiającego oraz danych adresowych do dostawy (w przypadku gdy są one inne niż dane zamawiającego);
  4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  5. potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Kupujący przed potwierdzeniem może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu w formularzu zamówienia
 5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla Stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.
 6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia.  W wiadomości Sprzedający:
  1. oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. W wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty/zamówienia Sprzedający przekazuje numer zamówienia, jego specyfikację i koszty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;
  2. oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że towary objęte zamówieniem nie są dostępny lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.
 7. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt. 6 a) powyżej Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.
 8. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego zmianie statusu zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 9. Kupujący nie będący Konsumentem może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedającego, poprzez odstąpienie od umowy.
 10. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Sprzedający składa Kupującemu w formie elektronicznej (e-mail) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 11.  W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż”, o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność dokonania zakupu. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy cenach z wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedający informuje również w opisie przedmiotu w Sklepie o wyczerpaniu pakietu dodatków oferowanych łącznie ze sprzedawanym przedmiotem. 
 12.  Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru fakturę VAT lub paragon fiskalny. Dowód zakupu w postaci faktury zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży. 
 13. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
  1. opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  2. dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
  3. cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;
  4. czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  5. przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  6. obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;
  7. udzielenie gwarancji (o ile gwarancja została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;
  8. brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  9. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich. 
 14. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:
  1. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  2. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;
 15. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w pkt. 14,  jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.

 

5. Ceny towarów i koszty wysyłki

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po zawarciu umowy z Kupującym Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.
 3.  W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego przedmiotu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy i sposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.

 

6. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Sprzedający zapewnia czas realizacji zamówienia od 1 do 14 dni o ile inny czas dostawy nie został podany wyraźnie w opisie przedmiotu w Sklepie. 
 3.  W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.
 4.  W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Zakupione przedmioty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

7. Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przez wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub w formie płatności do rąk kuriera przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).
 2. Sprzedający może dopuścić również płatność gotówką przy odbiorze zakupionego towaru  w siedzibie Sprzedającego lub innym wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie odbioru. O dopuszczalnej płatności przy odbiorze osobistym towaru Sprzedający informuje wyraźnie na stronie przedmiotu w Sklepie, umożliwiając Klientowi wybór tej formy uiszczenia ceny. 
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zadatku na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Zastrzeżenie takie dotyczy w szczególności:
  1. towarów nietypowych, niedostępnych w normalnej sprzedaży na terenie Polski a sprowadzanych na indywidualne zamówienia,
  2. towarów wykonywanych na zamówienie i posiadających szczególne właściwości określone w złożonym zamówieniu.
  3. zamówień, których łączna wartość przekroczy kwotę brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
 4. O konieczności uiszczenia zadatku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego zamówienia. Sprzedający w tej wiadomości poinformuje Kupującego o wysokości zadatku oraz o terminie jego wpłaty. Potwierdzając złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na zasady płatności zadatku. 
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego zadatku w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane. Termin płatności zadatku rozpoczyna bieg od momentu zawarcia umowy między Stronami. Kupujący jest zwolniony z obowiązku wpłaty zadatku w przypadku odmowy przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
 6. W przypadku płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki (przedpłaty) Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym kwoty w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

 

8. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

 1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.
 2. Kupujący odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera jest zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).
 3. W przypadku płatności za pobraniem kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 4. Kupujący w miarę możliwości powinien zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki Kupujący ma prawo zażądać już w obecności kuriera sporządzenia protokołu szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody nie jest obowiązkowy do uruchomienia procedury zgłoszenia uszkodzenia w transporcie, jednak będzie stanowił dla Sprzedającego oczywistą podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego towaru na nieuszkodzony w trybie wymiany przesyłek uszkodzonych w tym trybie.
 6. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji i żądania zwrotu towaru z powodu jego uszkodzenia w transporcie.
 7. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem, wymiana towaru uszkodzonego w transporcie nastąpi tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego na zasadach wskazanych w ust. 5. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę wymiany towaru uszkodzonego w transporcie.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedającego sprzedanego towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzedanym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po wydaniu towaru przewoźnikowi, z zastrzeżeniem ust. 7.
 9.  W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:
  1. podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;
  2. nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;
  3. innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,
  4. Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

 

9. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest rzecz używana, lub niepełnowartościowa, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu. Sprzedający dostarcza kupującemu rzecz wolną od wad.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.
 3. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.  
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów kupowanych w Sklepie (realizowane w trybie gwarancji jakości jak i w trybie rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@garett.pl  W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien wypełnić i dołączyć do przesyłki protokół reklamacyjny, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji, albo zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu w zakładce „reklamacje i zwroty”. W protokole reklamacyjnym należy wpisać numer faktury zakupu towaru lub paragonu fiskalnego.
 5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.
 6. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).    

  

10. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany

 

 1. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki zamówionego towaru.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument
 4. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Konsument który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedający poświadcza Konsumentowi na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach wyżej ustalonych Konsument pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego. O maksymalnej kwocie, jaka podlegałaby uiszczeniu w przypadku zwrotu przedmiotu po odstąpieniu od umowy Kupujący jest informowany w pouczeniu, jakie otrzymuje od Sprzedającego.   
 8. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 11. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient/Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży oraz w celach związanych ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów i Kupujących jest Sprzedający.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy składaniu zamówienia w Sklepie adres poczty elektronicznej.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych dla celów marketingowych.  
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Sklepu.

 

12. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
  1. imię i nazwisko
  2. login klienta
  3. adres poczty elektronicznej
  4. opis usterki, w tym datę  (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.  
 5. Klientowi będącemu Konsumentem, składającemu zamówienie, Sprzedający przekazuje przed jego zatwierdzeniem informację, o tym, że prawo odstąpienia od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi złożenia zamówienia na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Sprzedający wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający informuje, że zatwierdzenie zamówienia przez Kupującego stanowi zgodę na rozpoczęcie przez Sprzedającego jego świadczenia (rejestracji zamówienia w systemie transakcyjnym Sklepu) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a w związku z tym Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi składania zamówień.    

 

13.   Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych serwisie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy i fotografie towarów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu mogą jednak odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów przekazanych przez producenta. Różnice w kolorystyce towarów widocznych w serwisie Sklepu w stosunku do ich rzeczywistych kolorów mogą wynikać z ustawień kart grafiki i parametrów urządzenia na którym Kupujący ogląda asortyment sklepu.
 3. W przypadku powstania wątpliwości Kupującego w zakresie opisów, fotografii, indeksów czy kolorystyki towarów, wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela obsługa Sklepu. 
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  W przypadku kiedy umowa sprzedaży została zawarta z Kupującym nie będącym Konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  10 marca 2015 roku.
 6. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.garett.pl, w zakładce „regulamin sklepu”.
 7. Sprzedający informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa.
 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem 7 dni licząc od dnia poinformowania o zamiarze zmiany.  Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczone w zakładce „regulamin sklepu” na czas nie krótszy niż 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Kupujących i nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany. 
 9. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
  2. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
  3. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 11. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy asortymentu sklepu  jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego lub są wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
 12. Znaki towarowe nie należące do Sprzedającego są wykorzystywane w serwisie i opisach asortymentu Sklepu jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z naszymi ofertami i promocjami

 • Informacje o zamówieniach

  799 881 220

  Pomoc techniczna

  799 881 221

  Zamówienia hurtowe

  799 881 215
 • sklep@garett.pl